Pikalinkit
Valikko

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen keskeisin työelämäyhteistyön muoto Variassa. Ammatilliseen perustutkintoon, joka on laajuudeltaan 180 osaamispistettä, sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista. Se on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Työssäoppiminen on olennainen osa ammatillista peruskoulutusta, ja sen merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa. Oppilaitos vastaa työssäoppimisen käytännön järjestelyistä. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan välillä. Työpaikalla opiskelijalle nimetään alan ammattilainen työpaikkaohjaajaksi.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat yhdessä opiskelijan kanssa työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutuksen ja kartoittavat samalla, mitä työtehtäviä kyseisellä työpaikalla on tarjota tavoitellun osaamisen hankkimiseksi. Opiskelijan työtehtävät ja oppimistavoitteet päätetään tutkinnon perusteissa määrättyjen ammattitaitovaatimusten ja/tai osaamistavoitteiden sekä tutkintotilaisuuksia suunnitellaan ja toteutetaan työpaikoilla. Näin pystymme rakentamaan pysyvän arvioijaverkoston, ja myös työpaikat saavat hyötyä omaan toimintaansa. Lue lisää täältä.

 

Työpaikkaohjaajakoulutus ja työpaikkaohjaajien perehdytys

Työpaikkaohjaajien koulutus ja perehdyttäminen ovat tärkeä osa työelämäyhteistyötä. Työpaikkaohjaaja on avainhenkilö työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Työnantaja nimeää työpaikkaohjaajan.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja arvioi opiskelijaa sekä toimii yhteyshenkilönä oppilaitokseen. Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja vahvistaa työpaikkaohjaajien valmiuksia työssäoppimisen ohjaukseen ja arviointiin. Koulutuksien toteutustavat suunnitellaan osallistujille yksilöllisesti ja ne voidaan toteuttaa ala- tai työpaikkakohtaisesti. Työpaikkaohjaajakoulutus toteutetaan Opetushallituksen Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov –sisällön mukaisesti. Koulutuksen toteutuksen suunnittelussa huomioidaan koulutettavan aikaisempi osaaminen. Myös verkko-opiskelu on mahdollista.

Opetushallituksen koulutuksen lisäksi Variassa järjestetään oppisopimusopiskelijoiden työpaikkaohjaajille suunnattua työpaikkaohjaajien perehdytystä, joka koostuu puolen päivän peruskoulutuksesta ja puolen päivän jatkokoulutuksesta.

Lisätietoja ja koulutuspäivät.

Ilmoittautuminen koulutukseen.

Peruskoulutuksen tavoitteena on työpaikkaohjaajan toiminnan tukeminen oppisopimuksen toteuttamisessa, ammatillisuuden kehittäminen, kokemusten vaihto ja oppisopimuksen hyödyntäminen osana työyhteisön toimintaa.  Jatkokoulutus on puolestaan tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka ovat käyneet työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutuksen oppisopimuksen alkuvaiheessa tai joilla on runsaasti kokemusta ohjaustyöstä. Jatkokoulutuksessa perehdytään ohjauksen syventäviin kysymyksiin ja pohditaan erityisesti sitä, miten oma ajattelu- ja toimintatyyli vaikuttavat ohjaustyöhön.

Osaamisen arviointi työpaikalla: ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet

Ammattiosaamisen näytöt ovat pääsääntöinen nuorten koulutuksen osaamisen arviointimenettely. Näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, kuinka hyvin hän on saavuttanut tutkinnon osan tai osien ammattitaitovaatimukset ja/tai osaamistavoitteet. Variassa on linjattu, että kaikki nuorisoasteella toteutettavat ammattiosaamisen näytöt osoitetaan työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä, mikäli se vain on mahdollista.

Näyttötutkintojen arvioinnissa kolmikannan arvioijista kaksi on aina työelämän arvioijia, toinen työnantajatahon ja toinen työntekijätahon edustaja.

 

Varian toimipisteet